Thursday, December 09, 2004

上 期 東 周 就 著 男 拔 一 百 三 十 五 週 年 做 了 個 叫 「 拔 萃 12 門 徒 」 的 專 輯 訪 問 , 各 有 分 量 的 男 拔 畢 業 生 齊 對 舊 校 緬 懷 一 番 。 其 中 田 北 辰 的 一 段 話 實 在 太 好 笑 , 不 得 不 在 這 裡 跟 一 眾 同 學 仔 分 享 分 亨 。 『 拔 萃 仔 永 遠 覺 得 女 拔 生 很 有 智 慧 , 最 正 ; 瑪 利 諾 就 邪 邪 地 , 學 生 靚 , 喜 歡 去 派 對 和 化 妝 , 所 以 當 時 有 個 想 法 : 搵 女 朋 友 就 選 瑪 利 諾 , 搵 老 婆 最 好 是 女 拔 。 』 梁 比 比 你 聽 到 了 沒 有 ? ! 我 是 又 正 又 有 智 慧 兼 是 完 美 老 婆 人 選 , 你 唔 娶 我 娶 邊 個 ? 不 過 我 覺 得 田 是 兜 個 大 圈 話 我 們 唔 夠 靚 囉 。 你 不 要 看 呀 九 鐵 主 席 這 番 話 如 何 低 B , 曾 幾 何 時 我 也 講 過 類 似 「 男 朋 友 就 喇 沙 , 老 公 就 皇 仁 」 的 說 話 , 但 我 可 絕 無 勇 氣 在 雜 誌 與 千 萬 人 分 享 自 己 初 中 的 無 聊 幻 想 ( 雖 然 這 個 幻 想 的 前 半 部 我 用 我 的 初 戀 切 實 實 踐 了 ) 。

Friday, December 03, 2004

保 釋 候 審 期 之 開 心 同 樂 日


1 . 又 話 飲 沙 參 玉 竹 湯 會 好 訓 ? 點 解 我 飲 完 琴 晚 兩 點 半 上 床 戀 到 四 點 先 訓 得 著 ?


2 . 我 呢 幾 日 已 經 成 為 拼 字 白 癡 梁 博 士 生 既 專 用 會 議 論 文 自 動 人 肉 串 字 機 。


3 . 琴 晚 食 飯 睇 瀟 灑 走 一 回 羅 慧 娟 真 教 人 倒 胃 口 。 介 紹 西 雅 圖 點 睇 都 唔 似 關 Caramel Apples 事 ( 其 實 可 以 講 下 Starbucks 點 樣 晌 此 地 發 源 ) , 唔 通 真 係 好 似 龍 應 台 個 仔 話 齋 『 這 就 是 歐 洲 的 美 好 之 處 : 往 任 何 一 個 方 向 飛 兩 個 小 時 , 你 就 進 入 一 個 截 然 不 同 的 文 化 。 在 美 國 就 不 行 了 , 飛 到 哪 都 千 城 一 面 。』 ?


4 . 之 後 我 就 好 無 聊 咁 做 左 樣 我 一 直 想 做 既 事 , 就 係 計 下 我 其 實 去 過 美 國 幾 多 個 州 。 由 於 我 根 本 已 經 唔 記 得 自 己 去 過 咩 地 方 , 所 以 唯 一 辦 法 就 係 拎 d postcard 出 黎 數 。 我 晌 紐 約 o個 幾 年 大 大 話 話 都 參 加 過 唔 少 唐 人 街 大 陸 巴 士 旅 行 團 。 我 淨 係 DC 都 去 左 不 下 三 次 啦 。


拿 , 我 坐 巴 士 去 過 最 北 既 Maine 同 最 南 既 Florida , 理 應 經 過 晒 沿 岸 所 有 既 州 架 , 就 算 無 觀 光 都 有 落 車 痾 尿 喇 呱 ! 你 睇 下 我 幾 廣 博 !


5 . 我 今 日 放 學 啪 左 五 個 多 鐘 頭 文 化 人 類 學 影 帶 , 呢 一 刻 我 可 以 分 得 出 玻 利 維 亞 、 新 幾 內 亞 、 亞 馬 遜 流 域 等 各 土 著 身 穿 既 唔 同 內 褲 牌 子 , 當 中 當 然 包 括 而 家 最 潮 爆 既 「 國 王 的 新 衣 牌 」 啦 。


6 . 我 原 來 諗 住 呢 個 weekend 好 好 溫 書 我 就 獎 勵 自 己 可 以 睇 漫 畫 , 點 知 個 weekend 未 開 始 我 已 經 睇 晒 。 係 呀 ! 係 我 足 足 有 一 整 年 無 睇 過 既 hunter 呀 ! 好 感 動 呀 , 自 從 打 爆 左 GI 後 我 就 再 無 追 喇 。 你 淨 係 睇 我 等 左 成 年 先 出 得 o個 兩 本 你 就 知 阿 富 堅 義 博 兄 幾 識 折 磨 人 啦 ! 無 計 , hunter 永 遠 係 我 既 最 愛 , 我 睇 完 呢 刻 振 奮 既 心 情 真 係 難 以 言 喻 。 如 果 各 位 對 現 實 社 會 不 公 不 實 既 憤 慨 無 渠 道 宣 洩 又 有 多 餘 時 間 精 力 你 就 去 下 載 黎 睇 啦 。 用 埋 快 左 好 多 既 最 新 ACDsee7.0 , 將 享 受 推 到 極 限 。 哇 ————


7 ‧ Captured from 陳 慧 琳 - 最 愛 演 唱 會 。 歌 詞 :
you grab my soda can
and you hold my sweating hand
I long to see the boring band
Because I'm your super fan

似 乎 係 隊 band 真 係 太 boring 所 以 Kelly 要 做 粗 口 手 勢 。

8 ‧ 唔 駛 爭 , 我 地 一 個 二 個 都 係 一 舊 舊 既 mung 薑 ( 其 實 係 提 前 更 年 期 ) 。

講 完 咁 多 廢 話 我 都 係 時 候 早 抖 。